Albutein 20% 50Ml

970,000

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch