Cefurobiotic 250mg – thuốc điều trị nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa ở đường hô hấp. Lậu không biến chứng. Bệnh Lyme thời kỳ đầu biểu hiện bằng triệu chứng ban đỏ loang do Borrelia burgdorferi.