Meropenem/anfarm 1000mg – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn

Chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn ở người lớn và trẻ em gây ra bởi một hay nhiều vi khuẩn nhạy cảm với meropenem