Tacrolimus Ointment 0.03% 30g (Topical Use Only)

Thuốc được sử dụng cho người lớn, sử dụng tốt hơn cho các bệnh nhân không đáp ứng hoặc không dung nạp các điều trị khác.